ΕΝΤΑΞ/0505/37

Προδιαγραφή και Επαλήθευση Ορθότητας Πρωτοκόλλων σε Ad Hoc Δίκτυα
με Τυπικές Μεθόδους


Αρχική Σελίδα

Περιγραφή
Δημοσιεύσεις
Συμμετέχοντες
Επικοινωνία

 

 

 

 

 


English

 

Περιγραφή

Η ανάπτυξη δυναμικών πρωτοκόλλων που να μπορούν να ανταποκριθούν στην κινητικότητα των κόμβων του δικτύου εξοικονομώντας τους πόρους του δικτύου αποτελεί μία σημαντική πρόκληση στον τομέα των ad hoc δικτύων. Η δυναμική συμπεριφορά των συστημάτων αυτών κάνει την κατανόηση και την ανάπτυξή τους μια μεγάλη πρόκληση για την Επιστήμη της Πληροφορικής. Έτσι, παρά τη διαδεδομένη χρήση τους, η ανάγκη για δημιουργία επιστημονικών μεθοδολογιών για αυτά τα πολύπλοκα και διαρκώς εξελισσόμενα περιβάλλοντα υπολογισμού έχει σήμερα αναγνωρισθεί ευρέως.

Η έρευνα αυτή εμπίπτει στην πιο πάνω ερευνητική περιοχή και στοχεύει να διερευνήσει τις θεμελιώσεις της προδιαγραφής και επαλήθευσης των ad hoc δικτύων. Η έρευνα επικεντρώνεται στα πιο κάτω θέματα:

- Μελέτη των χαρακτηριστικών των ad hoc δικτύων με στόχο τον προσδιορισμό των αναγκών τους και των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους.

- Ανασκόπηση των διάφορων μεθοδολογιών που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα για μοντελοποίηση και επαλήθευση συστημάτων με έμφαση στα πρότυπα των Αλγεβρών Διεργασιών και των Ι/Ο Αυτομάτων.

- Μοντελοποίηση, επαλήθευση και ανάλυση αλγορίθμων με τη χρήση των δύο προτύπων.

- Αξιολόγηση των δύο μεθοδολογιών ως προς την καταλληλότητά τους για το πεδίο των ad hoc δικτύων και εντοπισμός των δυνατοτήτων και αδυναμιών της κάθε μιας από αυτές.

- Πρόταση εισηγήσεων για επεκτάσεις / συνδυασμό των δύο μεθοδολογιών για την ακριβή προδιαγραφή, αυστηρή επαλήθευση και αξιόπιστη υλοποίηση αλγοριθμικών λύσεων σε ad hoc δίκτυα και δυναμικά συστήματα γενικότερα.