Διαδικαστικές πληροφορίες

Στόχοι: Κατανόηση της χρησιμότητας της επαναχρησιμοποίησης λογισμικού. Εμβάθυνση στα διάφορα επίπεδα επαναχρησιμοποίησης και κατανόηση των μεταξύ τους διαφορών. Χρήση έτοιμων τμημάτων λογισμικού στην πράξη.

Περιεχόμενο: Το μάθημα αυτό ασχολείται με την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού σε διάφορα επίπεδα. Τα βασικά ζητήματα που θα μελετηθούν είναι: Βασικές έννοιες και επίπεδα επαναχρησιμοποίησης. Πρότυπα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Ανάπτυξη βάσει συστατικών στοιχείων και σύνθεση. Σχεδιαστικά πρότυπα. Αποθετήρια λογισμικού. Αναζήτηση και ανάκτηση. Λογισμικό ανοικτού κώδικα. Κατηγορίες αδειών ανοικτού κώδικα και νομικά ζητήματα. Σχετικά εργαλεία. Πολιτικές εταιριών και ανάπτυξη βάσει ανοικτού κώδικα. Eξωτερική ανάθεση καθηκόντων (Outsourcing). Μοντελοποίηση με στόχο την επαναχρησιμοποίηση. Υπηρεσίες και επαναχρησιμοποίηση. Θεματοστρεφής Προγραμματισμός.


Γενικές πληροφορίες


Επικοινωνία


Ενδιάμεση Εξέταση


Τελικη Εξέταση