Τρόπος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια. Η παρακολούθηση των διαλέξεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές παρακαλούνται όπως προσέρχονται στην αίθουσα των διαλέξεων έγκαιρα. Εργαστήρια και φροντιστήρια θα γίνονται από την 2η εβδομάδα και κάθε βδομάδα εκτός και αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από τη διδάσκουσα.


Προαπαιτούμενα μαθήματος


Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν


Βιβλιογραφία

Η ύλη του μαθήματος δεν καλύπτεται σε ένα μόνο βιβλίο, καθώς καλύπτονται διάφορες ενότητες. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα δίνονται σχετικά άρθρα για μελέτη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

  1. “Practical Software Reuse” (Practitioner Series), Michel Ezran, Maurizio Morisio, Colin Tully, Publisher: Springer, 2002.

  2. "Head First Design Patterns, Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates, Kathy Sierra, O'Reilly Media, 2004.

  3. "Object-Oriented Design and Patterns", Cay Horstmann, Wiley, 2nd edition, 2006.

  4. "A Practical Guide to Open Source Licensing", Cay Horstmann, Wiley, 2nd edition, 2006.

  5. “Introduction to Free Software”, J. M. González-Barahona, J. Seoane Pascual, G. Robles, 3rd edition, 2009.


Αξιολόγηση/Βαθμολογία

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με βάση την επίδοσή τους στις εργασίες και την παρουσίαση αυτών, καθώς και στις γραπτές εξετάσεις (ενδιάμεση και τελική), σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας του ακόλουθου πίνακα:

Eργασίες (25%)
Ενδιάμεση Εξέταση (25%)
Τελική Εξέταση (50%)
Τελικός Βαθμός (100%)

 

Σημείωση: Η επιτυχία ενός φοιτητή στο μάθημα (δηλαδή τουλάχιστον 5/10) προϋποθέτει βαθμό μεγαλύτερο του 4.7/10 στο σταθμισμένο βαθμό της ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης, ασχέτως του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τις εργασίες. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής συγκεντρώσει βαθμό χαμηλότερο του 4.7/10 στο σταθμισμένο βαθμό της ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης, ο βαθμός εξαμήνου για το μάθημα θα είναι ίσος με το σταθμισμένο μέσο όρο ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης.


Εργαστήρια/Εργασίες

Οι εργασίες θα ανακοινώνονται στις διαλέξεις καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα δίνεται επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η κάθε εργασία θα έχει αυστηρή ημερομηνία παράδοσης. Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται στη καθορισθείσα ημερομηνία παράδοσης εκτός εάν ρητώς επαναοριστεί διαφορετικά ή ηλεκτρονικά μέχρι την ώρα παράδοσης. Παράδοση καθυστερημένη θα συνεπάγεται τις ανάλογες βαθμολογικές επιπτώσεις (μέχρι τον μηδενισμό της εργασίας) εκτός αν έχει προηγηθεί άδεια από τον διδάσκοντα.