Πρόγραμμα

Ημερ. Δ/Φ Περιγραφή Βιβλιογραφία
Υλικό
08/09/2020 Δ Περιγραφή Συμβολαίου, Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Οργάνωση Δεδομένων και Δομές Δεδομένων
Chapter 1, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
11/09/2020 Δ Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων Ι
Πρόβλημα, Στιγμιότυπο, Αλγόριθμος, Εμπειρική - Θεωρητική Ανάλυση Αλγορίθμων, Επανάληψη Χρήσιμων Μαθηματικών Ορισμών, Μαθηματική Επαγωγή
Chapter 2, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
15/09/2020 Δ Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων ΙI
Πρόβλημα, Στιγμιότυπο, Αλγόριθμος, Εμπειρική - Θεωρητική Ανάλυση Αλγορίθμων, Επανάληψη Χρήσιμων Μαθηματικών Ορισμών, Μαθηματική Επαγωγή
Chapter 2, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
18/09/2020 Δ Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων ΙI
Πρόβλημα, Στιγμιότυπο, Αλγόριθμος, Εμπειρική - Θεωρητική Ανάλυση Αλγορίθμων, Επανάληψη Χρήσιμων Μαθηματικών Ορισμών, Μαθηματική Επαγωγή
Chapter 2, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
18/09/2020 Φ Φροντιστήριο 1: Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθμων Φροντιστήριο Λύσεις  
22/09/2020 Δ Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (Στοίβες, Ουρά, Κυκλική Ουρά)
Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ), Οι ΑΤΔ Στοίβα και Ουρά, Υλοποίηση των ΑΤΔ Στοίβα και Ουρά
Chapter 3, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
25/09/2020 Δ

Στοίβες & Ουρές: Υλοποίηση (με Συνδεδεμένες Λίστες) & Εφαρμογές
Υλοποίηση Στοιβών με Δυναμική Δέσμευση Μνήμης, Εφαρμογή Στοιβών 1: Αναδρομικές συναρτήσεις, Εφαρμογή Στοιβών 2: Ισοζυγισμός Παρενθέσεων, Εφαρμογή Στοιβών 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβολ., Εφαρμογή Ουρών 1: Διερεύνηση κατά Πλάτος

Chapter 3, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
25/09/2020 Φ Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Πολυπλοκότητας Φροντιστήριο
29/09/2020 Δ

Λίστες Ι: Υλοποίηση & Εφαρμογές
Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή), Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Σύγκριση Συνδεδεμένων Λιστών με Πίνακες

Chapter 3, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
02/10/2020 Δ

Λίστες ΙΙ – Κυκλικές Λίστες
Κυκλικές Απλά Συνδεδεμένες Λίστες, Κυκλικές Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Τεχνικές Μείωσης Χώρου

Chapter 3, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.

02/10/2020

Φ Φροντιστήριο 3: Υλοποίηση Στοίβας/Ουράς/Λίστες Φροντιστήριο
06/10/2020 Δ Αναδρομή
Η έννοια της αναδρομής, Μη-αναδρομικός / Αναδρομικός Ορισμός Συναρτήσεων, Παραδείγματα Ανάδρομης, Αφαίρεση της Αναδρομής
Chapter 4, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
9/10/2020 Δ

Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Ι (SelectionSort, InsertionSort, Mergesort) Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης: SelectionSort, InsertionSort, MergeSort, Ανάλυση Πολυπλοκότητας, Σύγκριση

Chapter 7, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.

09/10/2020 Φ Φροντιστήριο 4: Ουρές, Στοίβες & Λίστες - Quiz #1 Φροντιστήριο  
13/10/2020 Δ Αλγόριθμοι Ταξινόμησης ΙΙ (QuickSort, BucketSort) - Quiz #1
Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης: QuickSort, BucketSort, Ανάλυση Πολυπλοκότητας, Σύγκριση, Έμμεση Ταξινόμηση, Εξωτερική Ταξινόμηση
Chapter 7, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
16/10/2020 Ε Ενδιάμεση Εξέταση  
20/10/2020 Δ Δέντρα I - Εισαγωγή σε Δενδρικές Δομές Δεδομένων
Εισαγωγή σε δενδρικές δομές δεδομένων, Ορισμοί και πράξεις, Αναπαράσταση δενδρικών δομών δεδομένων στη μνήμη, Διάσχιση Δέντρων.
Chapter 4, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
20/10/2020 Φ Φροντιστήριο 5: Αναδρομή Φροντιστήριο  
23/10/2020 Δ Δέντρα II - Δυαδικά Δέντρα & Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης
Δυαδικά Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης, Πράξεις Εισαγωγής, Εύρεσης Στοιχείου, Διαγραφής Μικρότερου Στοιχείου
Chapter 4, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
23/10/2020 Φ Φροντιστήριο 6: Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Φροντιστήριο  
27/10/2020 Δ Δέντρα III - Ισοζυγισμένα Δέντρα & AVL Δέντρα
Ισοζυγισμένα Δέντρα, Υλοποίηση AVL-δέντρων, Εισαγωγή Κόμβων και Περιστροφές σε AVL δέντρα
Chapter 4, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
30/10/2020 Δ Δέντρα IV - B-Δένδρα
Δένδρα, 2-3 Δένδρα, Εισαγωγή και άλλες πράξεις, Β-δένδρα, R-δένδρα
Chapter 4, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
30/10/2020 Φ Φροντιστήριο 7: Δέντρα Φροντιστήριο  
03/11/2020 Δ Σωροί
Ουρές Προτεραιότητας, Ο ΑΤΔ Σωρός, Υλοποίηση και πράξεις
Chapter 6, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
06/11/2020 Δ O Αλγόριθμος Ταξινόμησης HeapSort
Η διαδικασία PercolateDown, Δημιουργία Σωρού, O Αλγόριθμος Ταξινόμησης HeapSort, Υλοποίηση, Παραδείγματα
Chapter 6, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
06/11/2020 Φ Φροντιστήριο 8: Δέντρα - Quiz #2  
10/11/2020 Δ Κατακερματισμός Ι (Hashing) Quiz #2
Ανασκόπηση Προβλήματος, Συναρτήσεις Κατακερματισμού, Διαχείριση Συγκρούσεων με Αλυσίδωση
Chapter 5, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
13/11/2020 Δ Κατακερματισμός ΙΙ (Hashing)
Διαχείριση Συγκρούσεων με Ανοικτή Διεύθυνση a) Linear Probing, b) Quadratic Probing c) Double Hashing, Διατεταγμένος Κατακερματισμός (Ordered Hashing), Επανακατακερματισμός (Rehashing) - Εφαρμογές Κατακερματισμού
Chapter 5, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
13/11/2020 Φ Φροντιστήριο 9: Σωροί    
17/11/2020 Δ Γράφοι I
Γράφοι - ορισμοί και υλοποίηση, Διάσχιση Γράφων
Chapter 9, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
20/11/2020 Δ Γράφοι II
Τοπολογική Ταξινόμηση: DAGs, Αλγόριθμοι, Εφαρμογές
Chapter 9, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
20/11/2020 Φ Φροντιστήριο 10: Κατακερματισμός    
24/11/2020 Δ Γράφοι ΙΙΙ - Ελάχιστα Γεννητορικά Δένδρα σε Γράφους
Εφαρμογές, Ο αλγόριθμος του Prim, Ο αλγόριθμος του Kruskal.
Chapter 9, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
27/11/2020 Δ Γράφοι ΙV - Ελάχιστα Γεννητορικά Δένδρα σε Γράφους
Ο αλγόριθμος του Dijkstra.
Chapter 9, M. Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in Java, Pearson, 2012.
27/11/2020 Φ Φροντιστήριο 11: Γράφοι

 

 
01/12/2020 Δ Quiz #3. Επανάληψη  
04/12/2020 Δ Quiz #3. Επανάληψη