Συμβόλαιο

Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS
Εξάμηνο: Εαρινό 2022
Διδάσκων: Δρ. Μάριος Belk


Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι αυτού του υποχρεωτικού μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Κατανόηση της σημασίας και του αντίκτυπου της Επιστήμης της Πληροφορικής στον σύγχρονο κόσμο.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας μέσω ψηφιακών και δικτυακών μέσων.
 • Ενημέρωση για τα επαγγέλματα και τις εξειδικεύσεις της Πληροφορικής.
 • Επαγγελματικός και επιστημονικός προσανατολισμός των φοιτητών.
 • Εξοικείωση με τις τεχνολογικές υποδομές, την ερευνητική διαδικασία και το ερευνητικό έργο του Τμήματος Πληροφορικής.

Περιεχόμενο

 • Ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο.
 • Εισαγωγή στην ηλεκτρονική επικοινωνία, τις ψηφιακές πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες νεφελώματος: email, κοινωνικά δίκτυα (twitter, facebook, linkedin), ιστολόγια, ηλεκτρονικές λίστες, επιστημονικές εταιρείες, ψηφιακές βιβλιοθήκες.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός των φοιτητών και διασύνδεση με τη βιομηχανία.
 • Προσανατολισμός των φοιτητών σχετικά με τα τελευταία δύο έτη σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής (οδηγός σπουδών, ιστοσελίδα, φοιτητική γωνιά), τις προσφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών, μαθήματα επιλογής, θέματα εξειδίκευσης, μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Παρουσίαση των υποδομών και υπηρεσιών Πληροφορικής που είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Πληροφορικής.
 • Παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας για την παραγωγή επιστημονικού έργου.
 • Ανασκόπηση ερευνητικών θεμάτων και δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής.
 • Εξοικείωση με σημαντικές ιδέες και έννοιες της Πληροφορικής.

Τρόπος Διδασκαλίας

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν σειρά διαλέξεων του μαθήματος, οπτικογραφημένες διαλέξεις από το Διαδίκτυο, να μελετήσουν βιβλία και άρθρα που θα προταθούν από τον καθηγητή, να συγγράψουν μελέτες που θα ζητηθούν και να κάνουν διάφορες ασκήσεις που θα δοθούν στη διάρκεια του μαθήματος. Το μάθημα αποτελείται από 2 ώρες διαλέξεων.


Αξιολόγηση και Βαθμολογία

Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν με βάση την ενεργό συμμετοχή τους στις διαλέξεις του μαθήματος, εβδομαδιαίες εργασίες και εργασία εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 • Συμμετοχή στο μάθημα και εργασίες: 20%
 • Βιβλιογραφικό Δοκίμιο: 50%
 • Παρουσίαση/Βίντεο Προβολής Επιστημονικού Έργου: 30%

Άλλες οδηγίες

 • Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να παρακολουθούν τις διαλέξεις χωρίς ενοχλήσεις και αδικαιολόγητες διακοπές. Παρακαλούνται όλοι να διαφυλάξουν το δικαίωμα αυτό, σεβόμενοι τον χρόνο ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων, την καθαριότητα των αμφιθεάτρων και των εργαστηριακών χώρων και γενικώς την ακαδημαϊκή ελευθερία.
 • Οι φοιτητές καλούνται να σεβαστούν τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την αντιγραφή και χρήση γραπτού κειμένου, λογισμικού και την φωτοαντιγραφή βιβλίων.
 • Η καθυστέρηση παράδοσης εργασιών γίνονται αποδεκτές μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και κατόπιν προηγουμένης συννενοήσεως με τον καθηγητή . Η καθυστερημένη παράδοση εργασιών συνεπάγεται βαθμολογική ποινή, ασχέτως της ποιότητας της παραδεδομένης εργασίας.
 • Ενστάσεις στην βαθμολογία εργασιών γίνονται δεκτές βάσει των κανονισμών του Πανεπιστημίου.
 • Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχόν αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.