Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, να δώσει μια σύνοψη των τεχνολογικών υποδομών, των ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και να ενημερώσει τους φοιτητές για διάφορα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαλέξεις: Τρίτη, 16:30-18:30, MS Teams

Διδάσκων: Δρ. Μάριος Belk

Κτήριο: ΘΕΕ01, Γραφείο 211

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00 – 13:00


Ανακοινώσεις

[05/04/2022] Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή της Ατομικής Εργασίας και της Ομαδικής Εργασίας του μαθήματος. Η νέα ημερομηνία υποβολής εργασιών για όλες τις εργασίες σας είναι στις 30 Απριλίου, 23:59 μέσω των ανάλογων συνδέσμων στο MS Teams.

[29/03/2022] Η πρώτη ατομική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[08/02/2022] Ομαδική Εργασία: Βιβλία μελέτης ανά ομάδα και μέλη κάθε ομάδας.

[17/01/2022] Η δημιουργία ομάδων και επιλογή/πρότασης του βιβλίου που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνει μέχρι 01/02/2022.

[17/01/2022] Η ομαδική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[17/01/2022] Το συμβόλαιο του μαθήματος έχει ανακοινωθεί.

[17/01/2022] Έναρξη μαθημάτων.