Συμβόλαιο μαθήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που δεν ανήκουν στο Τμήμα Πληροφορικής και έχει σκοπό την προβολή και επεξήγηση βασικών αναγκών της επιστήμης της Πληροφορικής.

Επιδιώκει τη μελέτη της δομής και χρήσης των υπολογιστών, μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της Πληροφορικής καθώς και τις δυνατές εφαρμογές της σε διάφορους τομείς.

Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα αποτελέσουν χρήστες των υπολογιστών στο δικό τους εργασιακό χώρο, την ευκαιρία να εκτιμήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Πληροφορική.

Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, θα γίνει εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα λογισμικά πακέτα, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα στην ακαδημαϊκή κι επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ΣΤΟΧΟΙ

* Η κατανόηση των εφαρμογών της Πληροφορικής σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

* Η κατανόηση βασικών εννοιών της Πληροφορικής.

* Η περιγραφή και η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργικές μονάδες των υπολογιστών.

* Η κατανόηση βασικών αρχών προγραμματισμού.

* Η περιγραφή της διασύνδεσης και επικοινωνίας των υπολογιστών μέσω τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων δικτύων υπολογιστών.

* Η εκμάθηση των υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet) και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών (World Wide Web).

* Unix, η εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος Unix στο επίπεδο του χρήστη.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων κι εργαστηρίων. Βασικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσω ερωτήσεων, εργαστηριακών ασκήσεων κι εργασιών εξαμήνου (projects).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική, όπως καθορίζεται και από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει με βάση την απόδοση τους στις εργαστηριακές ασκήσεις, τις παρουσιάσεις των εργασιών τους και τις γραπτές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά, η τελική βαθμολογία υπολογιζεται ως εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας στο μάθημα είναι η εξασφάλιση βαθμού μεγαλύτερου από 40% στην τελική γραπτή εξεταση στην θεωρία του μαθήματος (η τελική γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και εργαστηρίων)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συνιστάται η αγορά του παρακάτω βιβλίου το οποίο αποτελεί τη βάση της διδασκαλίας του μαθήματος:

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε και στο ακόλουθο βιβλίο (στα Αγγλικά):

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην καταγραφή των εφαρμογών και επιπτώσεων της Πληροφορικής σε διάφορους τομείς, από τη βιομηχανία μέχρι την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παρουσιάζει την οργάνωση του υλικού (hardware) ενός Η/Υ και τις μονάδες που το απαρτίζουν. Η ανάλυση θα φτάσει στο βάθος εκείνο που απαιτείται για να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν τις δυνατότητες των σύγχρονων Η/Υ και να εμπεδώσουν τα κριτήρια επιλογής των μονάδων υλικού.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το λογισμικό (software)είναι το κομμάτι ενός υπολογιστικού συστήματος που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις υπάρχουσες κατηγορίες λογισμικού: λογισμικό για τη λειτουργία συστήματος και λογισμικό εφαρμογών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές προγραμματισμού και θα μελετηθούν τρόποι επίλυσης προβλημάτων με τη δημιουργία αλγορίθμων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν βασικές αρχές των Δικτύων Υπολογιστών και των τρόπων μεταφοράς δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες Διαδικτύου και Μηχανών αναζήτησης.