ΕΠΛ425: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Οικοσελίδα

ΕΠΛ425: Γενικές Πληροφορίες

Σύνοψη

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου και τον Προγραμματισμό Εφαρμογών στο Παγκόσμιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (Web programming).
Διδάσκων: Μάριος Δ. Δικαιάκος, Καθηγητής. »
Προαπαιτούμενα: ΕΠΛ233 ή ΕΠΛ371.
Διαλέξεις και Φροντιστήριο: Τρίτη 11:00-13:30. Παρασκευή 12:00-13:30. Αίθουσα 147 (ΘΕΕ01).
Εργαστήριο: Τετάρτη 18:00-20:00. Αίθουσα Β121 (ΘΕΕ01) ή άλλη που θα ανακοινώνεται
Hλεκτρονικό Φόρουμ: https://piazza.com/ucy.ac.cy/fall2016/425/home

Περιεχόμενο