ΕΠΛ 231.2: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Home: Πρόγραμμα/Σημειώσεις

 
Week Διάλεξη Ημερομηνία Περιγραφή PDF
1
Διάλεξη 1
 Δευτέρα 5/9 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι - Εισαγωγή
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα,
Οργάνωση Δεδομένων και Δομές Δεδομένων
6x  1x
  Διάλεξη 2 Πέμπτη 8/9 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού - Δείκτες & Πίνακες
Αριθμητική Δεικτών, Δείκτες και Πίνακες, Παραδείγματα

6x  1x

2
Διάλεξη 3
Δευτέρα 12/9 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού - Δείκτες (Συνέχεια)
Πολυδιάστατοι πίνακες
Πέρασμα παραμέτρων σε προγράμματα C
6x  1x
   Εργαστήριο Δευτέρα 12/9

14:00-15:30

Διευθέτηση Λογαριασμών - Επανάληψη της γλώσσας C (εισαγωγικές έννοιες)
Συναρτήσεις, Εξωτερικές μεταβλητές, Κανόνες εμβέλειας, Διάρκεια & Αρχικοποίηση μεταβλη.
6x  1x
 
Φροντιστήριο
Τετάρτη 14/9 Ολοκλήρωση Διαφανειών Εργαστηρίου & Διαλέξεων

Άσκηση Εργαστηρίου (Θα εξεταστεί στο επόμενο εργαστήριο 19/9 από τον βοηθό εργαστηρίου Μάριο Κυριακού)

lab1.pdf
 
Διάλεξη 4
Πέμπτη 15/9 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού - Απλές δομές δεδομένων
Δομές, φωλιασμένες δομές, τρόποι δήλωσης δομών, δομές ως παράμετροι σε συναρτήσεις, δείκτες σε δομές, χρήση ενώσεων.
6x  1x
3

Διάλεξη 5

 Δευτέρα 19/9 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού -  Διαχείριση Μνήμης
Δυναμικές Δομές Δεδομένων, Δυναμική Δέσμευση/Αποδέσμευση Μνήμης
Δομή τύπου structure – Αυτοαναφορικές δομές, Η δήλωση typedef στη C
6x  1x
   Εργαστήριο Δευτέρα 19/9

14:00-15:30 

Βοηθητικές Ασκήσεις σε Pointers, Tables, Structures (simple), Memory Allocation

Ανάθεση Προγραμματιστικής Άσκησης 1 - Γλώσσα C      (Παράδοση 26/9)

Οδηγίες Προγραμματιστικών Ασκήσεων

prog1.pdf

ΛΥΣΗ Prog1

lab-instr.pdf

 

Φροντιστήριο

Διάλεξη 6

 Τετάρτη 21/9 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού - Ολοκλήρωση Διαχείρισης Μνήμης & Αναδρομή (Recursion)
Η έννοια της αναδρομής, Μη-αναδρομικός / Αναδρομικός Ορισμός Συναρτήσεων
Αφαίρεση της Αναδρομής
6x  1x
 

Διάλεξη 7

 Πέμπτη 22/9 Βασικές Δομές Δεδομένων (Στοίβες/Λίστες)
 Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ), Οι ΑΤΔ Στοίβα και Ουρά, Υλοποίηση των ΑΤΔ Στοίβα και Ουρά με Στατική Δέσμευση Μνήμης
6x  1x
4

Διάλεξη

 Δευτέρα 26/9  Επίλυση αποριών σχετικά με την Άσκηση 1.  / Στοίβες συνέχεια  
   Εργαστήριο  Δευτέρα 26/9  Παράδοση / Εξέταση Άσκησης 1.  
 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 28/9 Μελέτη παραδείγματος Στοίβας με Δυναμική Δέσμευση Μνήμης 

Ανάθεση Θεωρητικής Άσκησης 1 - Αναδρομή & Στοίβες (Παράδοση 5/10)

stack.c

theory1.pdf

 

Διάλεξη 8

 Πέμπτη 29/9 Στοίβες: Υλοποίηση  & Εφαρμογές (με Δυναμική Δέσμευση), Ολοκλήρωση Διαφανειών διάλεξης 7, Επεξήγηση Θεωρητικής Άσκησης 1
Υλοποίηση Στοιβών με Δυναμική Δέσμευση Μνήμης
Εφαρμογή Στοιβών 1: Αναδρομικές συναρτήσεις
Εφαρμογή Στοιβών 2: Ισοζυγισμός Παρενθέσεων
6x  1x
5

Διάλεξη 9

 Δευτέρα 3/10  Υλοποίηση Λιστών
Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες
Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες
6x  1x
   Εργαστήριο Δευτέρα 3/10  Ανάθεση Προγραμματιστικής Άσκησης 2 - Στοίβες & Λίστες (Παράδοση 12/10) prog2.pdf
 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 5/10  Υλοποίηση Λιστών συνέχειa (Διάλεξη 9)/ Μελέτη παραδείγματος Ουράς / Λύση Θεωρητικής Άσκησης 1 queue.c

ΛΥΣΗ Theory1

 

Διάλεξη 10

 Πέμπτη 6/10 a) Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων /  b) Μαθηματικοί Ορισμοί
Πρόβλημα, Στιγμιότυπο, Αλγόριθμος , Εμπειρική – Θεωρητική Ανάλυση Αλγορίθμων
Εργαλεία εκτίμησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ( n) Παραδείγματα Ανάλυσης Πολυπλοκότητας, Χρήσιμοι μαθηματικοί ορισμοί, Μαθηματική Επαγωγή
6x  1x

6x  1x

6

Διάλεξη 11

 Δευτέρα 10/10  Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων - Παραδείγματα
Παραδείγματα Ανάλυσης Πολυπλοκότητας
Γραμμική και Δυαδική Αναζήτηση

Ανάθεση Θεωρητικής Άσκησης 2 - Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων (Παράδοση 17/10)

6x  1x

theory2.pdf

   Εργαστήριο Δευτέρα 10/10   Επίλυση αποριών πάνω στην Προγραμματιστική Άσκηση 2  
 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 12/10  Επίλυση αποριών & θεωρητικής Άσκησης 1

 Παράδοση Προγραμματιστικής Άσκησης 2

 
 

Διάλεξη 12

 Πέμπτη 13/10  Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (SelectionSort, InsertionSort)
Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης: SelectionSort, InsertionSort,
6x  1x
7

Διάλεξη 13

 Δευτέρα 17/10  Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (Mergesort, BucketSort)

Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης: MergeSort, BucketSort

6x  1x
   Εργαστήριο Δευτέρα 17/10   Επίλυση Εργαστηριακής Άσκησης 2 / Επίλυση Αποριών ΛΥΣΗ Prog2a

ΛΥΣΗ Prog2b

 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 19/10  Ολοκλήρωση Αλγόριθμου BucketSort / Λύση Άσκησης 2 ΛΥΣΗ Theory2
 

Διάλεξη 14

 Πέμπτη 20/10  Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (QuickSort)
Ο αλγόριθμος  QuickSort, Έμμεση Ταξινόμηση, Εξωτερική Ταξινόμηση
6x  1x
8

Ενδιάμεση

Εξέταση

 Δευτέρα 24/10  Ενδιάμεση Εξέταση (μέχρι Αλγόριθμους Ταξινόμησης)  
   Εργαστήριο Δευτέρα 24/10   Ανάθεση Προγραμματιστικής Άσκησης 3 - Αλγόριθμοι  Ταξινόμησης  (Παράδοση 2/11) prog3.pdf

lab2.pdf

 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 26/10  Λύση Ενδιάμεσης Εξέτασης ΛΥΣΗ Midterm
 

Διάλεξη 15

 Πέμπτη 27/10  Εισαγωγή σε Δενδρικές Δομές Δεδομένων
Εισαγωγή σε δενδρικές δομές δεδομένων, Ορισμοί και πράξεις, Αναπαράσταση δενδρικών δομών δεδομένων στη μνήμη, Διάσχιση Δέντρων
6x  1x
9

Διάλεξη 16

 Δευτέρα 31/10  Δυαδικά Δέντρα & Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης
Δυαδικά Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης, Πράξεις Εισαγωγής, Εύρεσης Στοιχείου, Διαγραφής Μικρότερου Στοιχείου
6x  1x
   Εργαστήριο Δευτέρα 31/10  Επίλυση Αποριών - Προγραμματιστικής Άσκησης 3

 Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εισόδου "data.txt"

data.txt
 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 2/11

 Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης (συνέχεια)

 Επίλυση Αναδρομικών Ασκήσεων

 Ανάθεση Θεωρητικής Άσκησης 3 (Παράδοση 10/11)

theory3.pdf
 

Διάλεξη 17

 Πέμπτη 3/11  Β-δέντρα
Εισαγωγή & Ισοζυγισμένα Δένδρα, 2-3 Δένδρα, Περιγραφή Πράξεων της Εισαγωγής και αναφορά σε άλλες πράξεις, Β-δένδρα

Παράδοση Εργαστηριακής Άσκησης 3.

6x  1x
10

Διάλεξη 18

 Δευτέρα 7/11  Εισαγωγή σε Γράφους

 Ορισμοί & Υλοποίηση, Μέθοδοι διάσχισης Γράφων

6x  1x
   Εργαστήριο Δευτέρα 7/11   Η βιβλιοθήκη <string.h> και παραδείγματα ΛΥΣΗ Prog3

lab3.pdf

 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 9/11  Βοηθητικές αναδρομικές ασκήσεις σε Δένδρα trees 
 

Διάλεξη 19

 Πέμπτη 10/11  Γράφοι (συνέχεια)

 Τοπολογική Ταξινόμηση: DAGs, Αλγόριθμοι, Εφαρμογές

Παράδοση Θεωρητικής Άσκησης 3

Ανάθεση Προγραμματιστικής Άσκησης 4 - Κωδικοί Huffman (Δέντρα) - Παράδοση 28/11

6x  1x

ΛΥΣΗ Theory3

>> prog4.pdf <<

11

Διάλεξη 20

Δευτέρα 14/11   Ελάχιστα Γεννητορικά Δένδρα σε Γράφους

 Εφαρμογές, Ο αλγόριθμος του Prim

6x  1x
   Εργαστήριο Δευτέρα 14/11   Επεξήγηση Εργαστηριακής Άσκησης 4 sample.txt
 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 16/11   Βοηθητικές Ασκήσεις σε Γράφους I graphs 
 

Διάλεξη 21

Πέμπτη  17/11   Ελάχιστα Γεννητορικά Δένδρα σε Γράφους (συνέχεια)

 Ο αλγόριθμος του Kruskal.

6x  1x
12

Διάλεξη 22

 Δευτέρα 21/11  Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους

 Ο αλγόριθμος του Dijkstra.

6x  1x
   Εργαστήριο  Τετάρτη 21/11   Ερωτήσεις/Απαντήσεις Εργαστηριακής Άσκησης 4  
 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 23/11  Βοηθητικές Ασκήσεις σε Γράφους  II graphs2 
 

Διάλεξη 23

 Πέμπτη 24/11  Κατακερματισμός (Hashing)
Ανασκόπηση Προβλήματος και Προκαταρκτικών Λύσεων, Bit-Διανύσματα, Τεχνικές Κατακερματισμού & Συναρτήσεις Κατακερματισμού, Διαχείριση Συγκρούσεων με Αλυσίδωση
6x  1x
13

Διάλεξη 24

 Δευτέρα 28/11  Κατακερματισμός (Hashing)
 Διαχείριση Συγκρούσεων με Ανοικτή Διεύθυνση
 a) Linear Probing, b) Quadratic Probing c) Double Hashing
6x  1x
   Εργαστήριο  Δευτέρα 28/11  Ερωτήσεις/Απαντήσεις Εργαστηριακής Άσκησης 4  
 

Φροντιστήριο

 Τετάρτη 30/11  Βοηθητικές Ασκήσεις σε Κατακερματισμό  

 Θεωρητική Άσκηση 4

hashing 

theory4.pdf

 

Διάλεξη 25

 Πέμπτη 1/12  Ολοκλήρωση διαφανειών Κατακερματισμού Ασκήσεις σε Κατακερματισμό  
  Διατεταγμένος Κατακερματισμός (Ordered Hashing), Συμπαγής Κατάλογοι (Bloom Filters), Επανακατακερματισμός (Rehashing),  Εφαρμογές Κατακερματισμού\
ΛΥΣΗ Theory4

 Παράδοση Εργαστηριακής Άσκησης 4

Να αποσταλεί ταχυδρομικά στο  mkyriakou@gmail.com μεχρι την Παρασκευή 2/12 και να παραδοθεί ενα hardcopy στο γραφείο μου Β118)

2/12 - Λήξη Μαθημάτων

7-22 / 12 - Εβδομάδα Τελικών Εξετάσεων

 

Τελική

Εξέταση

 Σάββατο 17/10

 Ώρα: 16:30-19:30

 Τοποθεσία: Πανεπιστημιούπολη ΧΩΔ01 #101

 Παρακαλώ να ενημερωθείτε για τις τελευταίες αλλαγές στο επίσημο site

 http://www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements/exams/exetaseis.htm

 
Οι σημειώσεις του μαθήματος βασίζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε υλικό που δόθηκε από τη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Φιλίππου