cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Special Scientist Position, CELAR Project

Special Scientist Position, CELAR Project

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τίτλος : Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων : Μία (1)
Κατηγορία : Χρονική περίοδο 1 (ενός) έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως 2 έτη
Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρoυ δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση 1 κενής θέσης (Πλήρους Απασχόλησης) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου πλαισίου προγράμματος με τίτλο: «CELAR: Automatic, multi-grained elasticity-provisioning for the Cloud».
Το πρόγραμμα στοχεύει σε έρευνα υψηλού επιπέδου καθώς επίσης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά (http://celarcloud.eu/).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
[CELAR-RA]: 1 θέση
• Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Πληροφορικής είτε Μηχανικοί Υπολογιστών και να έχουν μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε σχετικό επιστημονικό τομέα.
• Προηγμένες γνώσεις προγραμματισμού σε Java, Web Services, Middleware, και Workflow Environments.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας . Οι υποψήφιοι αναμένονται να γράφουν και να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα με τους συνεργάτες του προγράμματος.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Εμπειρία σε Cluster και/ή Grid Monitoring Systems, αξιολόγηση της απόδοσης, ανάκτησης πληροφορίας και διαχείρισης δεδομένων, XML, RDF, Lucene, σχεσιακές και Cloud βάσεις δεδομένων), εμπειρία στη διαχείριση έργου.
• Εμπειρία στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Eclipse, OSGi, TOSCA και WSDL.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο/Η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού και τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν i) τη διεκπεραίωση των πακέτων εργασίας του προγράμματος, ii) συνεργασία τόσο με διεθνείς ομάδες όσο και την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού , iii) επιστημονική συνεισφορά στα θέματα του ερευνητικού προγράμματος iv) τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και τεχνικών εκθέσεων στα αγγλικά καθώς επίσης και παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά φόρα, και v) συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα που συμφωνούνται και υπευθυνότητα στη διαχείριση όλων των τεχνικών ζητημάτων του εργαστηρίου και της ερευνητικής ομάδας Διαδικτυακού Υπολογισμού.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στις κλίμακες Α8-Α12 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και καταβολή 13ου μισθού. Η αρχική πρόσληψη είναι με σύμβαση για χρονική περίοδο ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως 2 έτη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν:
α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά
β) σύντομη (όχι περισσότερο από 500 λέξεις) αιτιολόγηση-τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στα αγγλικά,
γ) δύο (2) ονόματα ατόμων και στοιχεία επικοινωνίας τους που μπορούν να δώσουν άμεσα συστατικές επιστoλές.
Τα στοιχεία της αίτησης υποβάλλονται κατευθείαν ηλεκτρονικά με θέμα τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 θα εξετασθούν στον πρώτο κύκλο αξιολόγησης. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του προγράμματος, Δρ. Δικαιάκο Μάριο (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή Δρ. Πάλλη Γεώργιο (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).