UCYLogo
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ342: Βασείς Δεδομένων

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2014


Ευρετήριο

ΕΠΛ342 | Συμβόλαιο | Διαλέξεις | Φροντιστήρια | Εργαστήρια | Ανακοινώσεις


ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τρόπος οργάνωσης και κατάλληλης διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για χρήση σε εφαρμογές. Μοντέλα βάσεων δεδομένων όπως, π.χ., μοντέλο σχέσεων οντοτήτων (ER), σχεσιακό, δικτυωτό και ιεραρχικό.

ΣΤΟΧΟI ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή των βασικών εννοιών που χρειάζονται για το σχεδίασμα και τη χρήση μίας βάσης δεδομένων και η παροχή πρακτικής εξάσκησης στην εφαρμογή αυτών των εννοιών χρησιμοποιώντας βιομηχανικό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων.

ΒΙΒΛΙA ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα βασικά βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα είναι:

  1. Elmasri and Navathe, "Fundamentals of Database Systems", Benjamin Cummings, 1989.
  2. Korth and Silberschatz, "Database System Concepts", McGraw-Hill, 1986.

ΑΛΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ORACLE, ACCESS, VISUAL BASIC, etc

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Οι βαθμοί θα βασιστούν πάνω σε κατ' οίκον εργασία, ένα ενδιάμεσο διαγωνισμό και τον τελικό διαγωνισμό. Η κατ' οίκον εργασία περιλαμβάνει σειρές θεωρητικών ασκήσεων και σειρές προγραμματιστικών ασκήσεων. Ο τελικός βαθμός μαθήματος θα διαμορφωθεί ως εξής:
Τελικός διαγωνισμός 55%
Ενδιάμεσος διαγωνισμός 20%
Θεωρητικές και προγραμματιστικές ασκήσεις 10%
Τελική Εργασία (σε SQL server) 15%

Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού στο μάθημα (δηλ., βαθμού τουλάχιστον πέντε), είναι απαραίτητο όπως ένας τουλάχιστον από τους δύο βαθμούς στον ενδιάμεσο και τον τελικό διαγωνισμό είναι τουλάχιστον πέντε.

Παρά το γεγονός ότι οι σειρές ασκήσεων συμμετέχουν μόνο κατά 10% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος, αποτελούν το σημαντικότερο μέσο εμπέδωσης της ύλης του μαθήματος. 'Έτσι, κρίνεται σαν υποχρεωτική η εργασία σε όλες τις σειρές προς εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού στο μάθημα.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αμφότεροι οι διαγωνισμοί του μαθήματος θα διεξαχθούν με κλειστά βιβλία και κλειστές σημειώσεις. Θα επιτραπεί, όμως, η χρησιμοποίηση ενός προσωπικού φύλλου Α4 σε κάθε ένα από τους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί δυνατόν να περιλαμβάνουν παραλλαγές προβλημάτων που περιλήφθηκαν σε σειρές ασκήσεων ή παρουσιάστηκαν στις διαλέξεις.

ΣΕΙΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Ο στόχος των σειρών θεωρητικών και προγραμματιστικών ασκήσεων είναι να σας δώσουν εμπειρία στην εφαρμογή των τεχνικών που θα διδαχθούν στο μάθημα πάνω σε συγκεκριμένα, πραγματικά και πρακτικά προβλήματα. Ελπίζεται ότι έτσι θα πάρετε μια αίσθηση του τρόπου με τον οποίο αρχές βάσεων δεδομένων μπορούν να υλοποιηθούν.

Τα προγράμματα σας θα κριθούν με βάση τρία κριτήρια:

  1. Ορθότητα. 'Ένα πρόγραμμα που δεν δίνει τη σωστή απάντηση είναι άχρηστο. Αν το πρόγραμμα σας δώσει εσφαλμένη απάντηση πάνω σε μια είσοδο ελέγχου, τότε δεν θα λάβει τις μονάδες που αντιστοιχούν στην ορθότητα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την ορθότητα του προγράμματος σας πριν να το παραδώσετε.
  2. Χρόνος εκτέλεσης. Θα τρέξουμε όλα τα προγράμματα πάνω στο ίδιο σύνολο εισόδων ελέγχου, οι οποίες τυπικά θα είναι μεγάλες και "περίπλοκες". Προσπαθήστε να κάνετε το πρόγραμμα σας να τρέχει γρήγορα, όμως όχι εις βάρος της σαφήνειας του.
  3. Σαφήνεια. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια, και ο κώδικας, να είναι γραμμένος καθαρά και κατάλληλα διανθισμένος με επεξηγηματικά σχόλια.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Πρέπει να λύνετε τόσο τις θεωρητικές όσο και τις προγραμματιστικές ασκήσεις μόνοι σας.

Αν βρείτε κάποιο θεωρητικό πρόβλημα πολύ δύσκολο, μπορείτε να το συζητήσετε με δύο άλλους φοιτητές. Αν κάνετε αυτό, αναφέρετε στη λύση σας με ποίους έχετε συζητήσει το πρόβλημα. Ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση, γράψετε τη λύση με δικά σας λόγια και τρόπο παρουσίασης, και εντελώς μόνοι.

Αν βρείτε μία λύση με εξωτερική βοήθεια (π.χ., ψάξιμο σε βιβλιοθήκες), αναγνωρίστε γραπτώς την πηγή σας στη λύση σας, και γράψτε τη λύση με δικά σας λόγια και τρόπο παρουσίασης.

Η αντιγραφή κώδικα/ασκήσεων, ή η παροχή κώδικα/ασκήσεων προς αντιγραφή, ή η απόκλιση καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους κανόνες συνεργασίας, αποτελούν πράξεις δόλου που στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσουν στο μηδενισμό.

Φαινόμενα πλαγιαρισμού και αντιακαδημαϊκής συμπεριφοράς στο θέμα της συνεργασίας θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα.

[ΕΠΛ342]


George Samaras, © 2014