ΕΠΛ324: Επικοινωνίες και Δίκτυα

Instructors (Καθηγητές):
Section 1 Dr. Andreas Pitsillides »

Section 2 Dr. Vasos Vassiliou »

Type (Τύπος): Compulsory (Υποχρεωτικό)
Prerequisite (Προαπαιτούμενα): CS131 (Programming Principles)
When:

Recitations (Φροντιστήριο): Wednesday 08:00-09:00
Laboratory (Εργαστήριο):Tuesday 12:00-19:30
Lab Instructor (Υπεύθυνος Εργαστηρίου): Dr. Yiannos Mylonas »

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Εκεί φιλοξενείται όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με το μάθημα.