Συμβόλαιο μαθήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που δεν ανήκουν στο Τμήμα Πληροφορικής και έχει σκοπό την προβολή και επεξήγηση βασικών αναγκών της επιστήμης της Πληροφορικής. Επιδιώκει τη μελέτη της δομής και χρήσης των υπολογιστών, μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της Πληροφορικής καθώς και τις δυνατές εφαρμογές της σε διάφορους τομείς. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα αποτελέσουν χρήστες των υπολογιστών στο δικό τους εργασιακό χώρο, την ευκαιρία να εκτιμήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Πληροφορική. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, θα γίνει εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα λογισμικά πακέτα, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα στην ακαδημαϊκή κι επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ΣΤΟΧΟΙ

* Η κατανόηση των εφαρμογών της Πληροφορικής σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

* Η κατανόηση βασικών εννοιών της Πληροφορικής.

* Η περιγραφή και η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργικές μονάδες των υπολογιστών.

* Η κατανόηση βασικών αρχών προγραμματισμού.

* Η περιγραφή της διασύνδεσης και επικοινωνίας των υπολογιστών μέσω τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων δικτύων υπολογιστών.

* Η εκμάθηση των υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet) και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών (World Wide Web).

* Unix, η εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος Unix στο επίπεδο του χρήστη.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις και εργαστήρια. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική.  Οι φοιτητές παρακαλούνται όπως προσέρχονται στην αίθουσα των διαλέξεων έγκαιρα. Βασικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσω ερωτήσεων και διευκρινήσεων.  Οι φοιτητές καλούνται να προμηθεύονται τις σημειώσεις των διαλέξεων από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Στα εργαστήρια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβοηθούνται στην υλοποίηση των αρχών που διδάσκονται στις διαλέξεις. Εργαστήρια θα γίνονται κάθε εβδομάδα στις προγραμματισμένες ώρες και αίθουσες, εκτός και αν γίνει σχετική ανακοίνωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συνίσταται η χρήση του πιο κάτω βιβλίου και η χρήση των διαφανειών του διδάσκοντα.

  1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Behrouz A. Forouzan, Εκδόσεις "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ", 2003 (Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Γ. Στεφανίδης και Α. Χατζηγεωργίου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε και τα ακόλουθα βιβλία:

  1. (ebook) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Ηλίας Λυπιτάκης, 2006.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική, όπως καθορίζεται από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η επίδοση των φοιτητών θα αξιολογείται συνεχώς με βάση τη συμμετοχή στο μάθημα και το εργαστήριο.
Πιο αναλυτικά, η τελική βαθμολογία χωρίζεται στους βαθμούς αξιολόγησης για την θεωρητική ύλη (διαλέξεις) και για την εργαστηριακή ύλη. Η αξιολόγηση της θεωρητικής ύλης συνιστά 60% της τελικής συνολικής βαθμολογίας, ενώ 40% αυτής συνιστά η αξιολόγηση της ύλης των εργαστηρίων.
Δηλαδή: Τελικός Βαθμός = 60% x Βαθμός Θεωρίας + 40% x Βαθμός Εργαστηρίων

Η αξιολόγηση της ύλης των διαλέξεων γίνεται τόσο κατά την Ενδιάμεση Εξέταση (20%) όσο και κατά την Τελική Εξέταση (40%).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρακολούθηση του μαθήματος θεωρείται επιτυχής εάν ισχύουν όλα τα ακόλουθα:
-           Όλες οι ασκήσεις έχουν παραδοθεί
-           Ο βαθμός της ενδιάμεσης εξέτασης είναι τουλάχιστον 40/100
-           Ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον 40/100
-           Ο τελικός βαθμός είναι τουλάχιστον 5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το εργαστήριο θα δοθεί ξεχωριστό συμβόλαιο από τον υπεύθυνο βοηθό.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην καταγραφή των εφαρμογών και επιπτώσεων της Πληροφορικής σε διάφορους τομείς, από τη βιομηχανία μέχρι την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παρουσιάζει την οργάνωση του υλικού (hardware) ενός Η/Υ και τις μονάδες που το απαρτίζουν. Η ανάλυση θα φτάσει στο βάθος εκείνο που απαιτείται για να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν τις δυνατότητες των σύγχρονων Η/Υ και να εμπεδώσουν τα κριτήρια επιλογής των μονάδων υλικού.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το λογισμικό (software)είναι το κομμάτι ενός υπολογιστικού συστήματος που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις υπάρχουσες κατηγορίες λογισμικού: λογισμικό για τη λειτουργία συστήματος και λογισμικό εφαρμογών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές προγραμματισμού και θα μελετηθούν τρόποι επίλυσης προβλημάτων με τη δημιουργία αλγορίθμων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν βασικές αρχές των Δικτύων Υπολογιστών και των τρόπων μεταφοράς δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες Διαδικτύου και Μηχανών αναζήτησης.