Γενικές πληροφορίες

Ο προγραμματισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πληροφορικής. Στο μάθημα ΕΠΛ 032 διδάσκεται ο προγραμματισμός μεθόδων επίλυσης προβλημάτων κάνοντας χρήση της διαδικασιακής γλώσσας C. Το μάθημα διδάσκει τις βασικές αρχές προγραμματισμού με έμφαση στο δομημένο προγραμματισμό, την αφαιρετικότητα, υλοποίηση, έλεγχο, και αποσφαλμάτωση αρθρωτών προγραμμάτων. Το μάθημα επίσης καλύπτει πολύ βασικές έννοιες αναφορικά με την λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο προγραμματισμός είναι σχετικός σε άτομα εκτός πληροφορικής λόγω των προεκτάσεων της πληροφορικής στις διάφορες πτυχές της ζωής μας (επαγγελματικής και μη). Π.χ., χρήση εργαλείων (καθορισμός τύπων σε spreadsheet), εκτίμηση δυνατοτήτων ενός υπολογιστή, εκτίμηση βαθμού δυσκολίας εργασιών στο τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών, κ.τ.λ.

Η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται στις διαλέξεις και στα εργαστήρια. Πέρα από τα εργαστήρια, θα καταβληθεί προσπάθεια για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με ερωτήσεις και επίλυση ασκήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συμβόλαιο του μαθήματος και το συμβόλαιο του εργαστηρίου.

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Εργαστήρια