ΕΠΛ 032.1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Home: Laboratory

 Ομάδες Εργαστηρίων
Ομάδα  Στοιχεία  Υπεύθυνος Εργαστηρίου  Τηλέφωνο  Email  Ώρες Γραφείου   Γραφείο 
A  Τρίτη, 8:30-10:30, Κεντρικά Π103  Μαρία Σταυρινού  22892754  csmarias [ΑΤ] cs.ucy.ac.cy  Τετάρτη 11:00-13:00  FST01-B105
B  Τρίτη, 10:30-12:30, Κεντρικά Π103  Μαρία Σταυρινού  22892754  csmarias [ΑΤ] cs.ucy.ac.cy  Τετάρτη 11:00-13:00  FST01-B105
Γ  Παρασκευή, 8:30-10:30, Κεντρικά Π103  Λουκάς Παρασκευά    cs01pl1 [ΑΤ] cs.ucy.ac.cy  Παρασκευή, 15:00-16:15 FST01-B201
Δ  Παρασκευή, 10:30-12:30, Κεντρικά Π103  Κων/νος Στυλιανού  22892664   cs99cs2 [ AT] ucy.ac.cy  Παρασκευή 1:30-3:30  FST01-218

 Βαθμολογία Εργαστηρίων:

 30% Βαθμού Μαθήματος, εκ των οποίων 15% (3x5%) διαγνωστικά και 15%  (5x3%) εργαστηριακές ασκήσεις.

Όλες οι Ασκήσεις πρέπει να παραδίδονται στο εργαστήριο και μέσω τουWebCT

Πρόγραμμα Εργαστηρίου
 Εβδομάδα  Περιγραφή   PDF

 Ασκήσεις - Διαγνωστικά

 Λύσεις

2

30/1 - 3/2

 Χαρακτηριστικά της γλώσσας
 Διαδικασία προγραμματιμού από το Unix
 Προγραμματίζοντας στην C
unix.pdf

introC.pdf

circle.c

--- ---
3

6/2 - 10/2

 Μεταβλητές και σταθερές, Τύποι δεδομένων, Πράξεις,  Τελεστές

Εργαστηριακή Άσκηση 1: H Άσκηση θα δίδεται στο εργαστήριο και θα έχει ημερομηνία παράδοσης μια εβδομάδα από την ημερομηνία ανάθεσης

 Παρακαλώ προμηθευτείτε τον οδηγό προγραμματισμών ασκήσεων (lab_manual.pdf)

lab2.pdf

lab_manual.pdf

Aσκηση 1
(μεταβλητές, τύποι δεδομένων, τελεστές,scanf,printf)

Λύση Ασκησης 1

(θα ανακοινωθεί στην τάξη το password)

4

13/2 - 17/2

Παράδοση Άσκησης 1

 Μορφοποίηση δεδομένων εξόδου, Οι εντολές printf, scanf,

 Διανομή του κωδικού πρόσβασης στο σύστημα

---  Διαγνωστικό 1 (μεταβλητές, τύποι δεδομένων, τελεστές,scanf,printf))

(μέχρι week 3)

---
5

20/2 - 24/2

 Διακλάδωση υπό συνθήκες (if, if-else, switch, etc), Σύνθετοι σχεσιακοί έλεγχοι - or, Φωλιασμένες if,  Πρόταση switch lab4.pdf

Aσκηση 2 (if-switch)

Λύση Ασκησης 2
6

27/2 - 3/3

Παράδοση Άσκησης 2

 Ο βρόχος while, for, do..while

---  Διαγνωστικό 2 (if-switch)

(μέχρι lab week 5)

---
7

6/3 - 10/3

 Συναρτήσεις /  Επιστροφή τιμής συνάρτησης, Παραμετροποιημένες Συναρτήσεις

 Επαναληπτικές Ασκήσεις για Midterm

lab5.pdf

Lysia.txt

Lysib.txt

Άσκηση 3 (while loops)

Λύση Ασκησης 3

3.1   3.2   3.3

8

13/3 - 17/3

Κλήσεις συναρτήσεων από συναρτήσεις,  Χρήση Βιβλιοθηκών Math.h και Stdlib.h

lab6.pdf

MIDTERM

Λύση Midterm
9

20/3 - 24/3

Παράδοση Άσκησης 3

Αρχεία και Συναρτήσεις

Ασκήσεις & Παραδείγματα

--- Άσκηση 4
(Συναρτήσεις & Αρχεία)

Εκφώνηση:

Δεδομένα Εισόδου

---
10

27/3 - 31/3

Παράδοση Άσκησης 4

 Πίνακες

 Παραδείγματα σε μονοδιάστατους πίνακες, Προσπέλαση, Καταμέτρηση, Καταχώρηση Στοιχείων

lab7.pdf --- Λύση Ασκησης 4

4.1   4.2   4.3

 

11

3/4 - 7/4

 Παραδείγματα σε παράλληλους πίνακες, πίνακες και συναρτήσεις, και πολυδιάστατους πίνακες lab8.pdf

---

---
12

10/4 - 14/4

 Διαγνωστικό 3 (μέχρι πίνακες με συναρτήσεις).

 Συμβολοσειρές και Συναρτήσεις

 Επεξήγηση Άσκησης 5

lab9.pdf  Διαγνωστικό 3 
(μέχρι πίνακες με συναρτήσεις)

Άσκηση 5 (Συμβολοσειρές)

Λύση Διαγν. 3
15 Απριλίου - 30 Απριλίου (Εορτές του Πάσχα)
12

10/4 - 14/4

Επαναληπτικές Ασκήσεις στο Εργαστήριο για την τελική εξέταση ---

---

Λύση Ασκησης 5