Χρήσιμο Υλικό

Συνίσταται η χρήση των πιο κάτω βιβλίων:

1 Sommerville Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
2 Pressman Pressman, R.S., Software Engineering: a Practitioner’s Approach. 5th Rev. Ed., McGraw-Hill, 2000.
3 schach Schach, S.R., Object-Oriented and Classical Software Engineering, 7th ed., WCB/McGraw-Hill, 2007.
4 Gang of Four Gamma, Erich, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1st ed. Addison-Wesley Professional, 1994.
5 Szyperski Szyperski, C., Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, 2nd ed., Addison Wesley, 2002.


Εβδ. Ημερ. Σχετική Βιβλιογραφία
1 04/09/2012 Chapter 1, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Version 5.2)
Boehm, Barry. “A View of 20th and 21st Century Software Engineering.” 12–29. Shanghai, China: ACM, 2006.
Brooks, F.P., Jr. “No Silver Bullet Essence and Accidents of Software Engineering.” Computer 20, no. 4 (April 1987): 10 –19.
Chapter 1, Schach, S.R., Object-Oriented and Classical Software Engineering, 7th ed., WCB/McGraw-Hill, 2007.
2 11/09/2012 Chapter 2, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapters 2-3, 10-15, Schach, S.R., Object-Oriented and Classical Software Engineering, 7th ed., WCB/McGraw-Hill, 2007.
Scacchi, W., "Process Models in Software Engineering", J.J. Marciniak (ed.), Encyclopedia of Software Engineering, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Inc, New York, December 2001.
Chapter 2, Pressman, R.S., Software Engineering: a Practitioner’s Approach, 5th Rev. Ed., McGraw-Hill, 2000.
Chapter 3, H. van Vliet, Software Engineering: Principles and Practice, 3rd rd., John Wiley & Sons, 2008.
3 18/09/2012 Chapter 3, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapter 2 – Section 2.9.5, Schach, S.R., Object-Oriented and Classical Software Engineering, 7th ed., WCB/McGraw-Hill, 2007.
Section 2.2, Pfleeger, S. L. and Atlee, J. M., Software Engineering, Fourth Edition, Pearson, 2010.
Chapter 4, Braude, E.J., and Bernstein, M.E. Software Engineering: Modern Approaches. 2nd ed. Wiley, 2010.
Boehm, Barry, and Richard Turner. Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed. 1st ed. Addison-Wesley/Pearson Education, 2003.
Beck, K.et al. (2001). "Manifesto for Agile Software Development". Agile Alliance.
Beck, K., and Andres. C. Extreme Programming Explained: Embrace Change, 2nd Edition. 2nd ed. Addison-Wesley, 2004.
Cohn, Μ. User Stories Applied: For Agile Software Development, The Addison-Wesley Signature Series, Pearson Education, Inc., 2004
4 25/09/2012 Chapter 16, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapter 8, Sections 8.2-8.5.4, Schach, S.R., Object-Oriented and Classical Software Engineering, 7th ed., WCB/McGraw-Hill, 2007.
Chapter 12 – Section 12.4, Pfleeger, S. L. and Atlee, J. M., Software Engineering, Fourth Edition, Pearson, 2010.
Chapter 21 – Sections 21.2.1/2 Pressman, R.S., Software Engineering: a Practitioner’s Approach, 5th Rev. Ed., McGraw-Hill, 2000.
5 02/10/2012 Chapters 6, 7 & 18 - Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapter 5 & Section 6.5 - Pfleeger, S. L. and Atlee, J. M., Software Engineering, Fourth Edition, Pearson, 2010.
Shaw and Garlan, Software Architecture, Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall, 1996.
6 09/10/2012 Chapter 17, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapters 1, 3, 4, Szyperski, C., Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, 2nd ed., Addison Wesley, 2002.
Chapter 27, Pressman, R.S., Software Engineering: a Practitioner’s Approach, 5th Rev. Ed., McGraw-Hill, 2000.
Chapter 18, H. van Vliet, Software Engineering: Principles and Practice, 3rd rd., John Wiley & Sons, 2008.
7 16/10/2012 Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. and Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1st ed. Addison-Wesley Prof/nal, 1994.
Chapter 6 - Section 6.5 Pfleeger, S. L. and Atlee, J. M., Software Engineering, Fourth Edition, Pearson, 2010.
A good resource for design patterns online is oodesign.com.
Chapter 17, Braude, E.J., and Bernstein, M.E. Software Engineering: Modern Approaches. 2nd ed. Wiley, 2010.
Chapter 7 – Section 7.2 - Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Shaw and Garlan, Software Architecture, Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall, 1996.
Freeman, E., Freeman, E., Bates, B., Sierra, K. and Robson, E. Head First Design Patterns. 1st ed. O’Reilly Media, 2004.
8 23/10/2012 -
9 30/10/2012 Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Szyperski, C., Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, 2nd ed., Addison Wesley, 2002.
Heineman, G.T., Council, W.T., Component-Based Software Engineering: Putting the Pieces Together, Addison-Wesley, 1st edition, 2001.
Crnkovic, I., Larsson, M., Building Reliable Component-Based Software Systems, Artech House, 1st edition, 2002.
Hall, R., Pauls, K., McCulloch, S., Savage, D., OSGi in Action: Creating Modular Applications in Java, Maning, 2011.
McAffer, J., VenDerLei, P., Archer, S., OSGi and Equinox: Creating Highly Modular Java Systems, Addison-Wesley, 2010.
Walls, C., Modular Java: Creating Flexible Applications with OSGi and Spring, Pragmatic Bookshelf, 2009.
10 06/11/2012 Chapters 19 & 24, Pressman, R.S., Software Engineering: a Practitioner’s Approach, 5th Rev. Ed., McGraw-Hill, 2000.
Chapter 24, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapters 7-9, Fenton, N.E. & Pfleeger, S.L., Software Metrics: A rigorous and practical approach, 1997.
Chapters 6 & 7, H. van Vliet, Software Engineering: Principles and Practice, 3rd rd., John Wiley & Sons, 2008.
Code Quality: The Open Source Perspective, Spinellis, D. Addison Wesley, 2006. ISBN 0-321-16607-8. Available here
11 13/11/2012 Chapter 22, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapter 3 - Pfleeger, S. L. and Atlee, J. M., Software Engineering, Fourth Edition, Pearson, 2010.
12 20/11/2012 Chapter 23, Sommerville, I., Software Engineering, 9th ed., Addison Wesley, 2010.
Chapter 3 - Pfleeger, S. L. and Atlee, J. M., Software Engineering, Fourth Edition, Pearson, 2010.
COCOMO II main website
COCOMO II reference manual
Uses of the COCOMO II model
13 27/11/2012 -

Χρήσιμο Υλικό και Εργαλεία για την Εξαμηνιαία Εργασία: