ΕΠΛ 232: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Schedule


 
Διάλεξη
Θέμα
1 Εισαγωγή - Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων
2 Αλγόριθμοι Διαίρει και Βασίλευε
3 Δυναμικός Προγραμματισμός
4 Άπληστοι Αλγόριθμοι 
5 Αλγόριθμοι Οπισθοδρόμησης
6 - 8 Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους
9
Ενδιάμεση Εξέταση
10 - 12
Αλγόριθμοι Ροής σε Γράφους
13 - 14
Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier
15 - 16 Γεωμετρικοί Αλγόριθμοι
17 - 19 Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι
20
Ενδιάμεση Εξέταση
 21 - 22 Δίκτυα Ταξινόμησης 
23 Παράλληλοι Αλγόριθμοι
24 -26 Αριθμοθεωρητικοί Αλγόριθμοι και το Κρυπτοσύστημα RSA

 

Main Course Page What's New? Class Contract Tutorials
 Related Links Class Notes Assignments Assignment Solutions

Άννα Φιλίππου, Ιανουάριος 2004