Συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα
 

α)

Η συστηματική καταγραφή και ανάλυση των ιστορικών δεδομένων που συνθέτουν τον ιστορικό χάρτη της Κύπρου κατά τις χρονολογικές περιόδους που αναφέραμε.   
 
Πάφος, Χρυσοπολίτισσα, παλαιοχριστιανική βασιλική του 4ου αι.  
 

β)

Κούριον, μαρμάρινη βάση αγάλματος με δίγλωσση επιγραφή (αλφαβητική/κυπροσυλλαβική), 4ος αι. π.Χ.  

Η συγκρότηση βάσης επιγραφικών δεδομένων με συγκέντρωση των κυπρο-συλλαβικών, φοινικικών ελληνικών, λατινικών και αραβικών) επιγραφών που βρέθηκαν στην Κύπρο και εκτός Κύπρου, αλλά αφορούν την Κύπρο.   
   
 

γ)

Η συγκρότηση βάσης νομισματικών δεδομένων με συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των νομισμάτων κυπριακής κοπής. 
Σαλαμίς, οκτάδραχμο Πτολεμαίου E΄ Επιφανούς (204/3 π.Χ.)  
 
δ) Σαλαμίς, Γυμνάσιον, Ρωμαϊκή Περίοδος     Η καταγραφή και αποτύπωση των μνημείων (δημόσια κτίρια, ιερά, εκκλησίες, μονές, οχυρώσεις, υδραγωγεία και νεκροταφεία) μέσα  στα γεωγραφικά και τοπογραφικά τους πλαίσια.   
 
Καρπασία, Εκκλησία Αγίου Φίλωνος (9ος αι.)    
 
ε) Η Πέτρα του Ρωμηού, μεταξύ Κουρίου και Πάφου, ο χώρος όπου κατά την παράδοση αναδύθηκε από τη θάλασσα η Αφροδίτη.
 
Η ευρύτερη τεκμηρίωση των γεωγραφικών δεδομένων και των τοπογραφικών πλαισίων τους.   
 

στ)

Η επιλογή, καταγραφή και σύνδεση των ειδήσεων που περιέχουν οι αφηγηματικές πηγές της εποχής.   
 

Μονή Κύκκου, χειρόγραφο του 17ου / 18ου αι.
 

ζ)

Κούριον, Θέατρον, Ρωμαϊκή Περίοδος.

Έρευνα και ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων στο διαδίκτυο για την αποθήκευση, ανάκληση και παρουσίαση των καταλόγων του προγράμματος, βασισμένη στη σύγχρονη έρευνα και τεχνολογία. (Πλατφόρμα Java, αντικειμενοστρεφείς τράπεζες δεδομένων σε μορφή πολυμέσων, κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο).   

 

η)

Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού χάρτη της Κύπρου με το σύστημα G.I.S. (Geographical Information System).   
 

Χάρτης Κύπρου, 16ος αι.