Μάριον, υδρία με πλαστική διακόσμηση, 4ος αι. π.Χ
ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
 
Ποταμιά, ασβεστολιθική κεφαλή νέου, 4ος αι. π.Χ.

 
 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πληροφορικής-Εργαστήριο πολυμέσων και ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κύπρου Αρχείον βυζαντινών μνημείων, Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Μουσείο Κυπριακής Νομισματοκοπίας Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών Medelhavmuseet, Stockholm - The Cyprus Collection
Marie - Louise Winbladh
Olle Sylven


   Το Ερευνητικό Πρόγραμμα επιχορηγείται από το:
        Πολιτιστικό Κέντρο Κύπρου
        Λεώνη Μαυρονικόλα-Παρασκευαΐδου