Βιβλιογραφική Μελέτη (10%)

 1. Smart Home Wireless Networking: Focus on promising technologies and products
 2. LTE Advanced: handover: Χαραλάμπος Χαραλάμπους
 3. LTE advanced: network architecture: Παναγιώτου Γιώργος
 4. LTE Advanced: Quality of Experience 
  1. See Motorolla paper
 5. Video Transmission over LTE advanced
 6. Device-to-Device emergency ad-hoc networking: data dissemination strategies
  1. See Kolios et al paper
  2. See Matlab toolbox on complex networks
 7. Device-to-device communication (or  Machine-to-Machine communication): Τσαρκατζης Κυριάκος
 8. Future Wi-Fi technologies
 9. Nanonetworks: Παπαδοπούλου Μαρία
 10. Any other suggestions by students?

Εργασίες (Projects)

Past Projects

Projects 2013/14