Τρόπος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις και εργαστήρια. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και εργαστηρίων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές παρακαλούνται όπως προσέρχονται στην αίθουσα των διαλέξεων έγκαιρα. Εργαστήρια θα γίνονται από την 2η εβδομάδα και κάθε βδομάδα εκτός και αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από το διδάσκοντα.


Προαπαιτούμενα μαθήματος


Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει προχωρημένα θέματα τεχνολογίας λογισμικού με έμφαση σε αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης κλιμακώσιμων συστημάτων λογισμικού, με βάση τις μοντέρνες μεθόδους ανάπτυξης τέτοιου είδους συστημάτων που είναι το σπονδυλωτό λογισμικό, οι αρχιτεκτονικές λογισμικού και οι ενδιάμεσες πλατφόρμες.


Βιβλιογραφία

Η ύλη του μαθήματος δεν καλύπτεται σε ένα μόνο βιβλίο, καθώς καλύπτονται διάφορες ενότητες. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα δίνονται σχετικά άρθρα για μελέτη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 [1]       Clemens Szyperski, ‘Component Software: Beyond Object-Oriented Programming’, 2nd edition, Addison Wesley, 2002.

[2]        Craig Larman, ‘Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design’, Prentice Hall, 1998.

[3]        Bernd Oestereich, ‘Developing Software with UML’, Addison Wesley, 2001.

[4]        David Carlson, ‘Eclipse Distilled’, Addison Wesley, 2005.

[5]        Cesar Gonzalez-Perez and Brian Henderson-Sellers, ‘Metamodelling for Software Engineering’, Wiley, 2008.

[6]        Richard N. Taylor, Nenad Medvidovic and Eric M. Dashofy, ‘Software Architecture – Foundations, Theory and Practice’, Wiley 2010.

[7]        Michael P. Papazoglou, ‘Web Services: Principles and Technology’, Prentice Hall, 2008.

[8]        Munundar P. Singh and Michael N. Huhns, Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents, Wiley, 2005.

[9]        Thomas Erl, Ricardo Puttini and Zaigham Mahmood, ‘Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture’, Pearson, 2013


Αξιολόγηση/Βαθμολογία

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με βάση την επίδοσή τους στο project και την παρουσίαση του, καθώς και στις γραπτές εξετάσεις (ενδιάμεση και τελική), σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας του ακόλουθου πίνακα:

Project (20%)
Ενδιάμεση Εξέταση (20%)
Τελική Εξέταση (60%)
Τελικός Βαθμός

 

Σημείωση: Η επιτυχία ενός φοιτητή στο μάθημα (δηλαδή τουλάχιστον 5/10) προϋποθέτει βαθμό μεγαλύτερο του 5/10 στο σταθμισμένο βαθμό της ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης, ασχέτως του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τις εργασίες. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής συγκεντρώσει βαθμό χαμηλότερο του 5/10 στο σταθμισμένο βαθμό της ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης, ο βαθμός εξαμήνου για το μάθημα θα είναι ίσος με τον βαθμό της τελικής εξέτασης.


Project

Το project θα ανακοινώθει στις διαλέξεις καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα δίνεται επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του και θα έχει αυστηρή ημερομηνία παράδοσης. Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται στη καθορισθείσα ημερομηνία παράδοσης εκτός εάν ρητώς επαναοριστεί διαφορετικά ή ηλεκτρονικά μέχρι την ώρα παράδοσης. Παράδοση καθυστερημένη θα συνεπάγεται τις ανάλογες βαθμολογικές επιπτώσεις (μέχρι τον μηδενισμό) εκτός αν έχει προηγηθεί άδεια από τον διδάσκοντα.