Διαδικαστικές πληροφορίες

Στόχοι: Αφομοίωση μεθοδολογιών, μοντέλων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ποιοτικών συστημάτων λογισμικού. Εξοικείωση με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την ανάλυση συστημάτων. Εξοικείωση με τη σχεδίαση συστημάτων λογισμικού και τη δημιουργία πρωτοτύπων. Κατανόηση σχεδιαστικών προτύπων.

Περιεχόμενο: Μέθοδοι, εργαλεία και διαδικασίες για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση μεγάλων συστημάτων και συστημάτων λογισμικού. Μοντέλα κύκλου ζωής (μοντέλο καταρράκτη, σπειροειδές μοντέλο κλπ.). Εισαγωγή σε ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. Μέθοδοι συλλογής απαιτήσεων. Μεθοδολογίες και εργαλεία που χρειάζονται για την ανάλυση των απαιτήσεων και τη σχεδίαση βιώσιμων λύσεων κατά τη μελέτη προβλημάτων εφαρμογών. Αλληλεπίδραση με πελάτες και χρήστες, χειρισμός ασαφειών και αμφιβολιών. Τεχνικές ανάπτυξης προδιαγραφών. Μεθοδολογίες σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού. Δημιουργία πρωτοτύπων λογισμικού για διαδικτυακές και κινητές εφαρμογές. Μοντελοποίηση συστημάτων λογισμικού. Σχεδίαση αντικειμενοστρεφών συστημάτων (UML). Στατικά κα δυναμικά διαγράμματα. Μεταφορά σε κώδικα. Εργαλεία για μοντελοποίηση δεδομένων και διαδικασιών. Αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά πρότυπα (Model View Controller κλπ.). Έλεγχος και επαλήθευση. Συστήματα δοκιμών (JUnit κλπ.). Εργαλεία CASE. Χρονοπρογραμματισμός έργου.


Γενικές πληροφορίες


Επικοινωνία


Ενδιάμεση Εξέταση


Τελικη Εξέταση