Υπεύθυνοι εργαστηρίων

Ονοματεπώνυμο Email
Παύλος Αντωνίου paul.antoniou-ΑΤ-cs.ucy.ac.cy
Πύρρος Μπράτσκας bratskas-ΑΤ-cs.ucy.ac.cy

Πρόγραμμα εργαστηρίων

Εβδομάδα Σημειώσεις Αρχεία
1 Εργαστήριο 1 Το Λειτουργικό Σύστημα UNIX
2 Εργαστήριο 2 Περιβάλλον Eclipse (δείτε και την ενότητα χρήσιμο υλικό για Eclipse), stdlib.jar, CelsiusToFahrenheit.java, RightTriangle.java, Average.java
2 Εργαστήριο 3 Operators,TestInput.java
3 Εργαστήριο 4 Selection 1 , Λύσεις: ThreeNumSorting.java , EvenlyDivisible.java , Diakrinousa.java NumUnique.java , PerfectSquare.java , Date.java
3 Εργαστήριο 5 Selection 2 , Λύσεις: Operators.java, CoinToss.java
4 Εργαστήριο 6 Loops 1 , Λύσεις: PowersOf2.java, Ginomeno.java, Graphics1.java, Trigonakia.java, Grafima2D.java, MegistosThesi.java
4 Εργαστήριο 7 Loops 2 , Λύσεις: TruthTable.java, MostDivisors.java
5 Εργαστήριο 8 Tables 1, Λύσεις: MerosA_1.java, MerosA_2.java, MerosA_3.java, MerosA_4.java, Plateau.java
5 Εργαστήριο 9 Tables 2, data.txt, Λύσεις: Reversal.java, Smooth.java, BinaryConverter.java
6 Εργαστήριο 9 Tables Special, Λύσεις: LabSpecial1.java, LabSpecial2.java
6 Εργαστήριο 10 Tables 3, Λύσεις: Symmetric.java, Grades.java
7 Εργαστήριο 11 Methods 1, Λύσεις: ScaleArray.java, GCD.java
7 Εργαστήριο 12 Input/Output, 5perms9.txt, 1000perms15.txt, Λύσεις: LongestRun.java, HatsPart1.java, HatsPart2.java, PointsCol.java/td>
8 Εργαστήριο 12 (συνέχεια) Input/Output (συνέχεια)
8 Εργαστήριο 13 Tables 4, Λύση: DutchAlgorithm.java
9 Εργαστήριο 14 Methods 2, Λύσεις: SortLib.java, ClassSortLib.java
9 Εργαστήριο 15 Graphics (Γραφικά), Λύση: CheckerBoard.java, Rose.java
10 Εργαστήριο 16 Debugging
Fibonacci.java, StringBugs.java, Guess2.java
10 Εργαστήριο 17 Recursion (Αναδρομή), Λύσεις: NumberOfDigits.java, PalindromeTest.java, GeometricAndHarmonicProgressions.java, Reverse.java
11 Εργαστήριο 18 Files, Λύση CountIntegers.java, Statistics.java, SeparateSums.java
11 Εργαστήριο 19 Objects1, Λύση: Point.java
12 Εργαστήριο 20 Objects2, Λύση: Circle.java
12 Εργαστήριο 21 Objects3, Complex.java, Λύση: Lab21-objects3-solution.pdf, Complex-Solution.java
13 Εργαστήριο 22 Objects4, Λύση: BankAccount.java
13 Εργαστήριο 23 Objects5, Λύση: Vector.java, MyRectangle2D.java