Σημείωση: Τα αρχεία κάθε άσκησης θα πρέπει να παραδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του "Submit Assignment" μέχρι τις 9 το πρωί της ημέρας παραλαβής. Ασκήσεις που παραδίδονται ηλεκτρονικά μετά το πέρας της διορίας, θα υπόκεινται σε πρόστιμο αφαίρεσης βαθμών.

Περιγραφή άσκησης Χρήσιμο υλικό άσκησης Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης
Εργασία 0 26/01/2018 02/02/2018 09:00
Εργασία 1 09/02/2018 23/02/2018 09:00
Εργασία 2 23/02/2018 13/03/2018 09:00


Εργασία 3 13/03/2018 27/03/2018 09:00
Εργασία 4 27/03/2018 16/04/2018 09:00