Σημείωση: Τα αρχεία κάθε άσκησης θα πρέπει να παραδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του "Submit Assignment" μέχρι τις 9 το πρωί της ημέρας παραλαβής. Ασκήσεις που παραδίδονται ηλεκτρονικά μετά το πέρας της διορίας, θα υπόκεινται σε πρόστιμο αφαίρεσης βαθμών.

Περιγραφή άσκησης Χρήσιμο υλικό άσκησης Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης
Εργασία 0 14/09/2017 25/09/2017 09:00
Εργασία 1 28/09/2017 12/10/2017 09:00
Εργασία 2 12/10/2017 02/11/2017 09:00
Εργασία 3 02/11/2017 16/11/2017 09:00
Εργασία 4 EntranceSystem.java
Candidate.java
Program.java
Cands.txt
16/11/2017 01/12/2017 23:59